Problematieken

Leerstoornissen

Taal- en spraakstoornissen

Leerstoornissen kunnen onderverdeeld worden in dyslexie (leesstoornis en/of spellingsstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis). We spreken van een leerstoornis wanneer:

  • De lees-, spelling- en/ of rekenvaardigheden liggen lager dan men verwacht bij de leeftijd, intelligentie en andere schoolresultaten van het kind.
  • Ondanks het vele oefenen, worden de vaardigheden niet geautomatiseerd. Bij een leerstoornis zien we hardnekkige problemen met het aanleren en toepassen van vaardigheden.
  • Het kind maakt meer fouten en werkt aan een traag tempo.

Taal- en spraakstoornissen kunnen zich zowel bij kinderen als volwassenen voordoen. Indien de taal en/ of spraak van een kind niet de normale ontwikkeling volgt, spreken we over een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast kan er ook een taalprobleem optreden ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel (bv. bloeding, ongeval,...). We spreken dan over neurologische taal- en spraakstoornissen


Ontwikkelingsstoornissen

  • Bij een articulatiestoornis worden spraakklanken niet of foutief uitgesproken. Het gaat hierbij om een weglating, vervanging, vervorming of weglating van een of meerdere spraakklanken.
  • Een taalontwikkelingsstoornis kan zich voordoen binnen verschillende taaldomeinen: woordenschat, zinsbouw, woordvorming (bv. meervouden, verkleinwoorden,…) en taalgebruik.


Neurologische taal- en spraakstoornissen

  • Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenbeschadiging. De klachten van afasie zijn afhankelijk van het afasietype. De logopediste onderzoekt hoe het gesteld is met o.a. het taalbegrip en de taalproductie.
  • Een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel wordt dysartrie genoemd. Deze stoornis kan verschillende aspecten van de spraak treffen: articulatie, ademhaling, prosodie, resonantie  en stemgeving.
  • Een patiënt met verbale apraxie heeft moeite met de programmering van spraak m.a.w. het articuleren verloopt moeizaam. De patiënt zoekt tijdens het spreken voortdurend naar de juiste tongplaatsing van spraakklanken. Spreken is makkelijker wanneer dit onbewust verloopt en men niet stilstaat bij wat er in de mond gebeurt.


Dysfagie

Slikstoornissen kunnen optreden bij neurodegeneratieve aandoeningen (ziekte van Parkinson, ALS,…), aandoeningen in het hoofd-halsgebied maar ook bij normale verouderingsprocessen. De logopedist kan een andere manier van slikken aanleren of de slikfunctie trainen a.d.h.v. gepaste oefeningen. Indien nodig zullen er voedselaanpassingen gedaan worden (bv. indikken van dranken).

© 2020 - Logopediepraktijk Jorien Baeten


Sint-Bavostraat 14

2200 Noorderwijk


0491/25.16.24

info@logopedie-jorienbaeten.be